KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişilerin temel hak ve özgürlüklerini ve kişisel verilerini korumak amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca tarafımızdan işlenen kişisel veriler ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.

1. VERİ SORUMLUSU
İsim SoyisimBülent Çeşmecioğlu İletişim Danışmanlık Organizasyon
Sicil No:Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü – 313435
İletişim Adresi:kvkk@prestijprojeler.com

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Veri sorumlusuna ait www.prestijprojeler.com URL adresine sahip web sitesi, firmaların birbirleri ile iletişime geçebildiği bir iletişim platformudur. Bu iletişim platformunda üyeler, sisteme kayıtlı ihaleleri ve çeşitli konularda haber ve duyuruları takip etmek, diğer üyelerin iletişim bilgilerine ulaşmak, bulundukları üyelik kategorisine göre, diğer üyelerin sistemde bulunan teknik dosyalarını görüntülemek/indirmek ve kendi dosyalarının kimler tarafından görüldüğünün/indirildiğinin bilgisine ulaşmak gibi imkanlara sahip olur. Kişisel verileriniz, bu paragrafta açıklanan işleyişe sahip platformda verilen hizmetlerin ifası amacıyla ve aşağıda 3üncü maddedeki listelenen sebep ve amaçlarla işlenmektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz doğrudan sizlerden veya kamuya açık fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz aşağıda yer verilen hukuki sebeplere dayalı olarak işlenmektedir: Aşağıda yer alan sebepler tarafımızla ile olan ilişkiniz, temin etmekte olduğunuz hizmetler ya da kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik izin durumunuza göre değişkenlik gösterebilmektedir. Tarafımız ile olan ilişkinize göre aşağıdaki sebeplerden bir veya birkaçı geçerli olabilir.
Açık rızanızın varlığına dayalı olarak;
• Pazarlama, tanıtım, promosyon faaliyetleri ile kişiye özel ürün, kampanya ve tekliflerin oluşturulması; ilgilenebileceğiniz veya ihtiyacınız olabileceği değerlendirilen hizmetlerin tespit edilmesi ve bunların sunulması,
Kanunlarda açıkça öngörülmesine ve/veya veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olmasına dayalı olarak;
• Bilgi saklama yükümlülükleri dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
• Yetkili kurum ve kuruluşlarından gelen taleplerin karşılanması,
• Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunların denetimi ve icrası,
• Finans ve muhasebe işlerinin takibi; finansal ve ticari raporların oluşturulması,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olmasına dayalı olarak;
• İşbu Aydınlatma Metninin 2. maddesinde yer alan amaçlarla ticari ve operasyonel faaliyetlerinin icrası.
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olmasına dayalı olarak;
• İşbu Aydınlatma Metninin 2. maddesinde yer alan amaçlarla ticari ve operasyonel faaliyetlerinin icrası.
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olmasına dayalı olarak;
• Müşteri ilişkileri faaliyetlerinin yürütülmesi, iletilen öneri, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve cevaplandırılması,
• Faaliyetlerimizin verimlilik ve yerindelik analizlerinin, iyileştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
• Pazar araştırması yapılması,
• Şirket'in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin icrası.

4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
Kişisel verileriniz, Kanun'un kişisel verilerin yurtiçi ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında:
• İşbu Aydınlatma Metninin 2. maddesinde yer alan amaçlarla üyeler ile,
• İşbu Aydınlatma Metninin 2. Maddesinde açıklanan hizmetlerin temini amacıyla tedarikçilerimiz ile bunların çalışanları, yetkilileri ve alt yüklenicileri ile,
• Kanunlarda açıkça zorunlu olması halinde yetkili kurum ve kuruluşlar, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri ile paylaşılabilecektir.

5. HAKLARINIZ
Kanun'un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6. TALEPLERİNİZ
Kanuni haklarınız uyarınca taleplerinizi yazılı olarak kvkk@prestijprojeler.com adresine iletebilirsiniz. Başvuruda; (i) ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, (ii) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, (iii) tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, (iv) varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve (v) talep konusunun bulunması zorunludur. Başvuruda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılır.